fa-IRen-US

استارتاپ ها

تیم هایی که دارای نمونه اولیه از ایده کسب و کار خود هستند و حداقل یکبار آن را در بازار تست کرده اند.

فرم مشخصات استارتاپ ها


   
  
 
 
   

   
  
 
 
   

   
  
 
 
   

   
  
 
 
   

ذخیره           

دی ان ان evoq