fa-IRen-USدرباره ما


ما به اصولی پایبند هستیم که پر از  ارزش‌هایی است که از طریق کارآفرینی و کمک به کارآفرینان به وجود آمده باشد. فرهنگی که سلسله مراتبی نیست و به معنای واقعی، با هم ساختن را می رساند. حرکتی جمعی برای پرورش نوآوری و پیشرفت دانش بشر در کشوری که پر از استعداد، توانایی و سرمایه است ولی دستاوردهای کمی دارد. ما باور داریم که کارآفرینی زبان مشترکی است که تمام انسان ها را  در سراسر دنیا به هم وصل میکند.
 
ما به دنبال کارآفرینان استثنایی هستیم، کسانی که حاضرند تا همه چیز را بدهند تا چشم انداز خود را محقق سازند. این افراد آماده مقابله با همه چالش‌های پیش رو خود هستند تا به موفقیت برسند. آن‌هایی که از شکست خوردن نمی‌ترسند و می‌دانند که شکست، کلید موفقیت است. آن ها ماموران تغییر و نوآوری در تمام دنیا هستند و این افرادند که آینده جوامع را شکل می دهند، نه سیاست مداران!
 
حقیقت وجودی  موسسه شتابدهندگان کارآفرینان، نه یک برنامه است، نه یک فضا برای کار کردن و نه یک شرکت.  موسسه شتابدهندگان کارآفرینان یک تفکر است. این جا جایی است که شما می‌توانید، ایده‌های خود را توانمند کنید و به آرزوهایی که  دارید برسید و از طریق افرادی که هم فکر شما هستند حمایت شوید. محرکه‌های  موسسه شتابدهندگان کارآفرینان ، نه پول است و نه افتخار بلکه تشویق کردن و حمایت از کارآفرینان در مسیر سفرشان است.
 
آیا شما جزو این افراد هستید؟ به ما بپیوندید.

آشنايي با مديران موسسه شتابدهنده مشک


دی ان ان evoq